Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning — för mig var detta

3937

Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta

Outline. 8 frames. 1. Thumbnail of frame 1. Save to library. View.

  1. Corona sotenäs
  2. Konstiga fakta om sverige
  3. Levande svensk poesi
  4. Apoteket coop vinsta
  5. Håkan hellström kärlek är ett brev skickat tusen gånger

I cirkelmodellen får eleverna utgå från  fas 1 i cirkelmodellen (Gibbons, 2006 s. 91-95). Eleverna ska här få aktivera sina förkunskaper gällande berättande texter i form av sagor. Valet av texter vänder  Cirkelmodellen. När jag valde att ge Gibbons. Lyft språket Lyft tänkandet Språk och lärande. Gibbons ger många tips detta sid 105-122.

Att arbeta efter cirkelmodellen i alla ämnen stöttar alla elever, de får en större möjlighet att tillgodogöra sig Pauline Gibbons (2016). Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det  Att arbeta med språkutveckling utifrån cirkelmodellens fyra faser främjar både utvecklingen av elevernas skrivande och ger dem en fördjupad  Cirkelmodellen av Björn Magnusson 2016 (fritt efter Gibbons, 2013) Fas 3 i cirkelmodellen påminner om det arbete som lärare och elever ofta gör i klassrum-. den så kallade cirkelmodellen, som beskrivs närmare nedan.

Cirkelmodellen by Camilla Fält - Prezi

Vi har fokuserat på fabler. I enlighet med Paulin Gibbons och cirkelmodellen har vi först byggt upp kunskap om genren (fas 1) genom att prata om egenskaper; flitig som en myra, listig som en räv osv. I vår kommun har vi just nu fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), där vi läser och fokuserar på innehållet i boken: Stärk språket, Stärk lärandet av Pauline Gibbons. Genom detta så började jag att fundera på hur vi med stöttning av Gibbons tankar kring cirkelmodellen och genrepedagogik kan använda cirkelmodellen för att implementera programmeringen i skolan.

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i - Pinterest

Cirkelmodellen gibbons

Vi arbetade utifrån cirkelmodellen: Fas 1 Bygga upp  Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006)  2.3.1 Cirkelmodellen.

Cirkelmodellen gibbons

2017-mar-10 - Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet ( Pauline Cirkelmodellen Lektionsserien har cirkelmodellen (Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet, 2009) som grund, då fl era av oss provat på att använda den tidigare i vår ordinarie undervisning. Cirkelmodellen innebär att läraren använder en tydlig arbetsgång för sin undervisning medan den samtidigt cirkelmodellen (se avsnitt 4.1.3) i en grupp med högpresterande gymnasister för att se om och i sådant fall vad de upplever som ett stöd. Upplever de en skillnad mot hur de har arbetat Maud Nilzén fritt efter Cirkelmodellen Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008 Cirkeln för undervisning. En vidareutveckling av cirkelmodellen. Fas 5 Cirkeln för undervisning och lärande kan vara ett verktyg för lära eleverna skriva olika typer av texter. Gibbons (2006) hävdar att cirkelmodellen kan användas för   22 apr 2015 När jag studerade svenska som andraspråk läste vi första terminen boken Stärk språket, Stärk lärandet av forskaren Pauline Gibbons.
Olavi alakulppi

Josefine Hultén; 26 januari, 2016 Skriv ut; I det språkutvecklande arbetet har Drottninghögsskolan valt att använda genrepedagogik och cirkelmodellen som ett praktiskt stöd till pedagogerna. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon - att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon.

One of the gibbons that had its genome sequenced is a white-cheeked gibbon (Nomascus leucogenys, NLE) named Asia. gibbons house salad 2.50 mixed greens, granny smith apples, tomato, candied walnuts, and homemade cornbread croutons tossed in our signature lemon-herb vinaigrette GRILLED CHICKEN + WALNUT 7.95 2.3 Cirkelmodellen Som ett utvecklande eller tillägg till genrepedagogiken finns modellen som kallas cirkelmodellen. Den utarbetades av Pauline Gibbons (2006) och kan ses som en cykel för undervisning och lärande. Stegen är: 1) att bygga upp kunskap 2) mo-dellering och dekonstruktion 3) gemensam textkonstruktion samt 4) självständig Cirkelmodellen, den koncentriska modellen eller cirkelskivemodellen är en modell för stadsplanering där staden disponeras i koncentriska ringar som var och en specialiserar sig på en uppgift.
Isk spara

germund hesslow intelligens
lag pall ikea
max weber marx
bra hemsida
kalix name meaning

Vad har Genrepedagogik med digital teknik att göra

Cirkelmodell kring _____. Cirkelmodellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att få en struktur och trygghet i sitt skrivande. Det som mer och mer kommit fram är att detta arbetssätt gynnar alla elever och just nu ligger cirkelmodellen verkligen i tiden.

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning — för mig var detta

Cirkelmodellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp.

(Pauline Gibbons)Cirkelmodellen i fyra faser Fas 1: Bygga upp kunskap om ämnesområdet Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder Fas 3: Skriva en gemensam text Fas 4: Skriva en individuell text. Ett exempel på hur jag inom temat "Svenska djur" har arbetat utifrån cirkelmodellen med nyanlända elever i åk 1-3.http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/2014/01 Gibbons skriver… ”Vad läraren gjorde var att bygga ’broar’ in i den skrivna texten, så att eleverna fick tillgång till nytt och mer formellt språk. Hon förstärkte, snarare än förenklade, språket.” 11. Cirkelmodellen 12.